Home » Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

De in dit onderdeel vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Voorwaarden (hiervoor weergegeven) van toepassing in het geval Hello New Day online Content levert aan Afnemer. Deze Gebruikersvoorwaarden prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van beide onderdelen.

Waar in de onderstaande bepalingen wordt gesproken over “Afnemer” wordt hieronder tevens de “Gebruiker” verstaan.

 

Artikel 1. Gebruiksrecht

 1. Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer, van de voor de Online Content geldende vergoeding (tenzij het gratis Content betreft), verleent Hello New Day Afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Online Content en de daarin opgenomen Content (voor een beperkte duur) te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Het gebruiksrecht van Afnemer bevat uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van Hello New Day:
  1. op afstand toegang te krijgen tot de Online Content en de daarin opgenomen Content;
  2. de Content uit de Online Content in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren;
  3. niet-substantiële gedeelten van de Content op te slaan of te printen;
  4. bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) Content over te nemen uit de Online Content in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.
 2. De Online Content mogen door Afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers als overeengekomen. Afnemer zal de Online Content niet aan derden beschikbaar stellen.
 3. Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Afnemer de Online Content niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

 

Artikel 2. Implementatie, nieuwe versies en onderhoud

 1. Afnemer gaat ermee akkoord dat hij Hello New Day alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die Hello New Day nodig heeft om de toegang tot Online Content naar behoren te kunnen verlenen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, kan Hello New Day Online Content of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van Hello New Day noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Hello New Day doet Afnemer zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van Online Content, indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan Online Content met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van Online Content moet worden beperkt, bericht Hello New Day Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

 

Artikel 3. Garanties

 1. Hello New Day garandeert niet dat de Online Content vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen zal werken. Hello New Day geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.
 2. Hello New Day is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Afnemer of van derden. Hello New Day is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.
 3. Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Hello New Day verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om Online Content te kunnen gebruiken.
 4. Om gebruik te kunnen maken van Online Content heeft Afnemer Inloggegevens nodig. Afnemer is slechts gerechtigd één Toegangscode per werknemer te verstrekken.
 5. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer Hello New Day daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Content en Online Content door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer stelt Hello New Day schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Content en/of Online Content door derden via de Inloggegevens van Afnemer.
 6. Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar gebruik van Online Content alsmede door eventueel gebruik van haar werknemers en staat ervoor in dat zij alsmede haar werknemers de bepalingen van de Overeenkomst zullen naleven.
 7. De online academie van Hello New Day is compatible met alle browsers;

 

Artikel 4. Gebruikersvoorwaarden

 1. De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van (een van) de website(s) van Hello New Day waarop de Online Content beschikbaar is, alsmede op de Online Content:
 2. De Afnemer moet ouder dan 18 jaar zijn of beschikken over toestemming van een ouder of voogd voordat hij de Online Content tot zich mag nemen.
 3. Als de Afnemer niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden dient de Afnemer de Online Content niet tot zich te nemen.

 

Artikel 5. Informatie

 1. De websites en de Online Content van Hello New Day worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan Hello New Day niet garanderen dat deze websites en de daarop gepubliceerde Informatie en de Online Content steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van informatie en niet bedoeld als advies. Hello New Day kan er niet voor instaan dat de Online Content geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
 2. De Online Content die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. Hello New Day is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

 

Artikel 6. Eigendomsrechten

 1. Deze website, de Online Content, het ontwerp, de teksten, ‘content’, logo’s, afbeeldingen en de wijze van samenstelling vallen onder het auteursrecht dan wel de intellectuele eigendomsrechten van Hello New Day of haar licentiegevers.
 2. Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag de Afnemer deze website en de Online Content raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Online Content is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hello New Day.

 

Artikel 7. Gebruik van het platform

 1. Het platform kent uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Voor de afwezigheid van niet uitdrukkelijk in het aanbod vermelde functionaliteiten van het platform draagt Hello New Day geen enkele aansprakelijkheid.
 2. In het geval de Afnemer zelfstandig content kan toevoegen aan het platform, is Hello New Day niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid van de middels het platform door de Afnemer toegevoegde content, ook niet indien deze content op initiatief van de Afnemer is toegevoegd door Hello New Day of door de Afnemer zelf op basis van de adviezen of instructies van Hello New Day. Voor alle schade of aanspraken van derden in enig verband met aan het platform door of namens de Afnemer toegevoegde content, draagt Hello New Day geen enkele aansprakelijkheid. Ter zake draagt de partij op wiens initiatief content aan het platform wordt toegevoegd de verantwoordelijkheid dat zij deze content zonder inbreuk op auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden, middels het platform mag uploaden, beheren, bewaren en gebruiken. Zij vrijwaart Hello New Day van alle aanspraken van derden ter zake. Voor het overige zal Afnemer geen misbruik maken van de diensten van Hello New Day en zich onthouden van het (doen) verspreiden van verboden en/of onrechtmatige content.
 3. Hello New Day is te allen tijde gerechtigd, indien zij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door of namens de Afnemer op het platform geplaatste content te verwijderen zonder dat Hello New Day op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de Afnemer of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 4. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan het ten aanzien van het platform of servers van Hello New Day of derden opzettelijk of als gevolg van bewuste roekeloosheid veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Hello New Day of derden.
 5. Het is verboden het platform te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van Hello New Day of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Hello New Day afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
 6. De Afnemer gaat akkoord met de volgende omgangsvormen:
 • Uw reacties, teksten en publicaties (waaronder foto’s/video) zijn niet discriminerend, haatdragend, seksueel getint, of aanstootgevend voor andere gebruikers (zowel in taalgebruik, beeld als toonzetting);
 • U plaatst geen bijdragen van commerciële aard en u verstuurt geen gevraagde of ongevraagde reclame;
 • U bent rechthebbende van het foto- en/of videomateriaal en de teksten die u plaatst op de website en vrijwaart Hello New Day in het geval zij door derden aansprakelijkheid wordt gesteld;
 • U plaatst of verzendt geen gegevens of materiaal dat virussen of andere (schadelijke) programma’s of computersoftware verspreidt, om een (negatief) effect te veroorzaken op de werking van de computer software. Dit geldt eveneens voor het uploaden en voor de hardware.

Hello New Day bepaalt of de omgangsvormen zijn overtreden. Zij is hierover geen enkele verantwoording verschuldigd aan de Afnemer of aan derden. Hello New Day is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bijdragen die worden geplaatst door gebruikers van de website. Hello New Day behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder opgave van reden en bijdragen op elk gewenst moment te verwijderen.

 1. Na beëindiging van het gebruiksrecht van de Afnemer dient zij elk gebruik van het platform te staken en gestaakt te houden en is Hello New Day gerechtigd alle maatregelen te nemen om zulks te bewerkstellingen; alle kopieën, waaronder reservekopieën van het platform dienen te worden verwijderd van de systemen van de Afnemer.
 2. De rechten uit de overeenkomst zijn voor de Afnemer niet overdraagbaar. Het is de Afnemer niet toegestaan gebruikersnamen en wachtwoorden ter beschikking te stellen van derden, ook niet indien die derden het platform uitsluitend ten behoeve van de Afnemer gebruiken.
 3. De Afnemer zijn zelf verantwoordelijk voor de ingebruikname van het platform. Het platform is “web-based”. De Afnemer maakt enkel aanspraak op persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van het platform voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. De Afnemer verplicht zich ertoe het platform te allen tijde in overeenstemming met de daarbij geleverde of beschikbaar gestelde instructies te gebruiken. De Afnemer wordt geacht te weten of te kunnen weten dat onoordeelkundig gebruik van het platform schade kan veroorzaken, waarvoor de Afnemer de aansprakelijkheid draagt, onverminderd het recht van Hello New Day de schadeveroorzaker buiten de Afnemer om daarvoor aansprakelijk te houden.
 5. Indien Hello New Day door middel van technische maatregelen het platform heeft beveiligd, is het de Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.

 

Artikel 8. Opschorting en beëindiging

 1. Het is aan de vrije beoordeling van Hello New Day of een schending van deze Gebruikersvoorwaarden heeft plaatsgevonden. Hello New Day is hierover geen verantwoording aan Afnemer of derden verschuldigd. Indien Hello New Day van mening is dat deze Gebruikersvoorwaarden zijn geschonden, dan kan de betreffende Afnemer worden uitgesloten van het gebruik van deze website en de Content. Het voorgaande laat onverlet dat Hello New Day door haar en door derden geleden schade kan verhalen op de betreffende Afnemer.

 

Artikel 9. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

 1. Deze website en de inhoud ervan en de Content worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden.
 2. Hello New Day en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Content, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hello New Day.
 3. Hello New Day is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
 4. Hello New Day is eveneens niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen derden, waaronder gebruikers, op deze website hebben geplaatst.
 5. Eventuele schade en/of kosten die voor Afnemer ontstaat door het gebruik van deze website of Content komen voor eigen rekening. Hello New Day en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van de Content, inclusief de faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden. Aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect – waaronder (doch niet beperkt tot) gederfde winst, of inkomen, verlies van gegevens en/of schade wegens claims van derden – zal niet worden aanvaard. Indien de voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet geheel of gedeeltelijk in rechte stand mocht houden, geldt dat de aansprakelijkheid van Hello New Day en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) in alle gevallen is beperkt tot het bedrag dat de Afnemer heeft betaald voor het gebruik van de Content, met een maximum van € 1.000,00.

 

Artikel 10. Overig

 1. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan.
 3. Hello New Day behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website van Hello New Day.

Hello New Day behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen. Wanneer wij inhoudelijke, relevante wijzigingen aanbrengen, informeren wij de Afnemer hierover.