Home » Cookie Policy

COOKIE POLICY

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Hello New Day aan (ook: “Verantwoordelijke” in de zin van de AVG). Wij zijn statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5211 DK) ’s-Hertogenbosch aan Walpoort 10 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66156130.

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij door van tijd tot tijd na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van data als op het gebied van compliancy met wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

PERSOONSGEGEVENS

Onder “persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene” in de zin van de AVG). Dit omvat details zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we uw naam, adres en andere gegevens nodig zodat we u de gewenste services kunnen bieden. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van contactformulieren.

Ook verwerken wij voor statistische doeleinden – onder meer via Google Analytics – de manier waarop u op onze website(s) terecht bent gekomen, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u, indien van toepassing, up- of downloadt van onze website(s). Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website(s) gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.  

Wij verzamelen de hiervoor genoemde gegevens zodat wij de inhoud van onze website(s) optimaal kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van de gebruikers van onze website(s). Door ons verzamelde, niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en mogelijk ook doorgeven aan derden. Voor meer informatie voor het gebruik van cookies verwijzen wij u door naar onze cookiepolicy hieronder.


VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die wij via onze website(s) verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor deze door u aan ons worden verstrekt. Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Het overgrote deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om enige door ons met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren (artikel 6 sub b AVG). Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit wat ons betreft noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te houden van onze activiteiten en/of het toezenden van onze nieuwsbrief (artikel 6 sub f AVG). Daarnaast zijn wij in sommige situaties verplicht om bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer en een kopie van uw identiteitsdocument te verwerken, onder meer wanneer u bij ons in dienst zou treden.

Wij verwerken en gebruiken samenvattend de volgende gegevens:

  • alle (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan ons, bij het sluiten van een overeenkomst met ons of bij het invullen van een (web)formulier op onze website(s). Het gaat dan om gegevens zoals aanhef, voor- en achternaam, adres, geslacht, telefoonnummer(s), e-mailadres, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens, voor zover die worden gevraagd en noodzakelijk zijn ter uitvoering van de met ons te sluiten of gesloten overeenkomst en voor zover die door u aan ons worden verstrekt;
  • als u gebruik maakt van onze diensten, zullen we onder normale omstandigheden alleen de (persoons)gegevens verzamelen die we nodig hebben om de betreffende dienst of het betreffende product te leveren. Bij het sluiten van een overeenkomst zal worden gevraagd om gegevens zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, (kantoor)adres en, indien van toepassing, de naam van uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkzaam bent en waar de levering plaatsvindt;
  • Bij e-mails die wij aan u sturen worden gegevens opgeslagen die ons informeren of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links u eventueel hebt geklikt.


BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Wij, noch onze website(s), hebben enige intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig (kunnen) zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid. Alleen wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig zouden hebben om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan krachtens de wet of als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken.


NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze activiteiten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw nadrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere door ons verstuurde nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Het bestand van de nieuwsbrief wordt niet met derden gedeeld. U kunt u zich voor de nieuwsbrief afmelden door een e-mail te sturen aan info@academyofinnovation.nl 


OPSLAG VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het leveren van onze diensten of producten. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen. Uiteraard mag u ons te allen tijde vragen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verwijderen. Het voorgaande geldt, tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen, waaraan wij moeten voldoen.


VERSTREKKING AAN DERDEN

De door ons verzamelde (persoons)gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van deze gegevens aan derden (“verwerkers”) nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden (bijvoorbeeld in verband met het verlenen van service ten aanzien van door ons aan u geleverde diensten of producten, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bedrijf dat de hosting van deze website verzorgt, maar – alleen indien van toepassing – ook bezorgpartners, reparateurs, betaalpartners of. Deze ‘verwerkers’ handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen deze gegevens alleen gebruiken om een dienst te leveren namens ons. De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doelen.


BEVEILIGING

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij treffen voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maken wij, waar dat nodig is, gebruik van met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot (ook fysieke) toegangsbeveiliging.


RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVEN

U kunt op elk moment kosteloos informatie ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens over u, over de herkomst en ontvanger ervan en over het doel van gegevensverwerking. Bovendien hebt u een wettelijk recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons doen, door een e-mail te sturen aan info@academyofinnovation.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vijftien (15) werkdagen, op uw verzoek reageren. Bovendien kunt u de aan ons verstrekte toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens op ieder moment intrekken door aan ons een e-mail te sturen.

Als u meent dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen op de hieronder vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN GEKOPPELDE EXTERNE SITES

Deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot het gebruik van externe links die mogelijk op onze website zijn opgenomen. Wij hebben geen controle over de naleving door andere websiteproviders van gegevensbeschermings- en beveiligingsvoorzieningen. We verwijzen u daarvoor door naar de websites van de betreffende aanbieders voor informatie over hun eigen privacybeleid.


COOKIES EN COOKIEPOLICY

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van onze website(s).  Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en om inzicht te verkrijgen in het surfgedrag van de bezoekers van onze website(s). Daarmee kunnen wij bepalen of (eventuele) advertenties op onze website(s) of websites van derden effectief zijn. Op basis van de handelingen die wij monitoren, kunnen wij een profiel voor u aanmaken en daarmee onze advertenties optimaliseren aan uw voorkeuren. U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.

Onze cookies en daaruit gegenereerde gegevens, worden beheerd door Google Inc. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google staat verder omschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn.

Op onze website(s) zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op social media LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt verzorgd door LinkedIn, Facebook en Twitter, waarbij een cookie wordt geplaatst.

Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, mocht u hiervoor kiezen dan is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens het surfen op onze website. Als u tóch geen cookies wilt ontvangen, kun u in het hulpbestand van uw internetbrowser bekijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.


CONTACTGEGEVENS

Academy of Innovation is een initiatief van Hello New Day.
Walpoort 10
5211 DK ‘s-Hertogenbosch
073-8517000
info@hellonewday.nl

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 april 2020.